ESRI REST API-forum

Her finner du diskusjonsforum for brukere av ESRI REST API. Og her finnes dokumentasjon for REST API fra ESRI.

Kulturminner og lovverk

Trenger du å vite mer om kulturminner og lovverk? Her finner du et dokument med det du trenger å vite. Ellers kan det være greit å orientere seg direkte i lovboken. Den mest aktuelle loven er Lov om kulturminner (kulturminneloven). Hvis du vil jobbe med Svalbard-data, er Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) aktuell. Andre lover som i noen tilfeller vil være aktuelle er Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).

Kodelister

Her finner du alle kodelistene du trenger for å tolke dataene som du finner i APIet. Kodelistene finnes i to excel-ark som du kan laste ned nederst på denne siden. Det ene består av koder for arter og funksjoner for enkeltminner, det andre består av koder for arter og funksjoner for lokaliteter. Egenskapene "opprinnelig funksjon" og "nåværende funksjon" deler samme kodeliste.

Legg i tillegg merke til at kodene er tilpasset de forskjellige kategoriene som dataene er delt inn i. Kategoriene er som følger:
For lokaliteter:
- L-ARK - Arkeologisk lokalitet
- L-BVF - Lokalitet bebyggelse/infrastruktur
- L-KRK - Kirkested
For enkeltminner
- E-ARK - Arkeologisk enkeltminne (L-ARK)
- E-BYG - Enkeltminne bygning (L-BVF)
- E-TEK - Teknisk/industrielt enkeltminne (L-BVF)
- E-BER - Enkeltminne bergkunst (L-ARK)
- E-KRK - Enkeltminne kirke (L-KRK)
- E-RUI - Enkeltminne ruin (L-ARK)
- E-FAR - Enkeltminne fartøy (L-ARK og L-BVF)
- E-MAR - Enkeltminne under vann (L-ARK og L-BVF)
- E-UTE - Enkeltminne utomhus (L-BVF)

Tjenester og kart

Her er en liste med tjenester og nedlastbare kartdata som kan være nyttige:

Fra Riksantikvaren

Kulturminnesøk: Publikumsportalen for de dataene som finnes i forvaltningsbasen Askeladden, med mer.

RA_Kulturminner (http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/WMS/RA_Askeladden/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS): WMS-tjeneste med alle data fra Askeladden.

RA_SEFRAK (http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/Andretjenester/SEFRAK/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS): WMS-tjeneste med alle SEFRAK-registrerte bygninger i Norge. Lurer du på hva SEFRAK er? Se her.

RA_Brannvern (http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/WMS/RA_Brannvern/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS): WMS-tjeneste med områder med verneverdig tett trehusbebyggelse, og tilsvarende brannsmitteområder (områder med stor fare for spredning).


Fra Kartverket

Norgeskart: Norgeskart er Kartverkets åpne og gratis kartløsning. Her vises grunnkart for Norges fastland og Svalbard (fra Polarinstituttet) og noen tematisk kart.

Digitale terrengmodeller (DTM): DTMer i 10 og 50 meter i UTM 32, 33 og 35.

Illustrasjonskart: Illustrasjonskart for Norge og Europa.

Stedsnavn: Sentralt stadnamnregister (SSR) er Norges offisielle register over stadnavn i offentlig bruk. Finnes både som SOSI og JSON.

Topografiske kart: Finnes i UTM 33 og WGS84 for hele landet, i tillegg til inndeling i fylker og kommuner.

Vegdata: Elveg og Vbase.

Administrative grenser: Omfattende datasett over administrative grenser i Norge. Her finnes også maritime grenser.

Se eiendom: En online tjeneste med informasjon fra Matrikkelen.


Fra Miljødirektoratet

Miljøstatus kart: Online tjeneste med en mengde offentlige data, inkludert kulturminnedata fra Riksantikvaren.